Suomeksi  ::  In English

  
 Ulkomaankauppa
 Kuljetukset
 Kuljetusmuodot
 Infrastruktuuri
 Tärkeimmät väylät
 Palvelutaso
 Ennusteet
 Kehittämistarpeet
 Liikennepolitiikka
EU-taso
 Kansallinen taso
 Materiaalia
 Lähdeaineistoa
 Materiaalipankki
 Esite
 Yhteistyöryhmä
 Tavoitteet
 Jäsenet
 Tee kehittämisehdotus
 

Liikenteen haittojen vähentäminen on keskeistä 

Euroopan unionin liikennepolitiikan tavoitteena on puhdas, turvallinen ja kestävä liikenne koko Euroopassa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on käynnissä useita ohjelmia, mm. Marco Polo ja The Greening Transport Package.
 
EU:n Valkoinen kirja "Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma - Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää" julkaistiin 28.3.2011. Siinä nostetaan erityisesti esille liikenteen päästötavoitteet sekä yhtenäisen Euroopan liikennealueen luominen. Komission visiossa kilpailukykyisen ja kestävän liikennejärjestelmän keskeisiä osia ovat:

  • liikenteen kasvu ja liikkuvuuden tukeminen siten, että 60 prosentin päästövähennystavoite saavutetaan
  • tehokas runkoverkko kaukoliikenteen multimodaalisille matkustus- ja kuljetuspalveluille
  • pitkän matkan liikenteen ja mannerten välisten kuljetusten maailmanlaajuisesti tasapuoliset toimintaedellytykset
  • puhdas kaupunki- ja työmatkaliikenne.

Ongelmia tavoitteiden suhteen Suomen kannalta aiheuttaa se, että Keski-Euroopan liikenneolosuhteissa toteuttamiskelpoiset linjaukset ja kriteerit eivät Suomen olosuhteissa ole välttämättä mahdollisia. Esimerkiksi keskeisesti esillä olevan runkoverkon kehittämistä vaikeuttaa se, että Suomessa kriteerit täyttäviä korridooreja ja solmupisteitä on todennäköisesti hyvin vähän. Hajanaisesta aluerakenteesta ja vähäisestä väkimäärästä johtuen Suomessa tavaraliikennevirrat ovat hyvin ohuet. Tämän vuoksi on hyvin hankala saada aikaan tehokkaita ja toimivia sekä taloudellisesti järkeviä multimodaalikorridooreja Suomen sisäiseen liikenteeseen.

EU:n vuonna 2009 julkaisemassa raportissa "A sustainable future for transport" on kestävästä liikenteestä kuljetusten osalta nostettu esille seuraavia kehittämiskohteita:

  • terminaalien merkitys kuljetusjärjestelmän optimaaliselle toiminnalle on ratkaiseva, koska terminaalit luovat kytkennät eri kuljetusmuotojen välille
  • liikenneverkon kehittämishankkeiden priorisointi kuljetus- ketjujen näkökulmasta sekä "vihreiden kuljetuskäytävien" luominen
  • liikenneverkon kehittämien mm. älykkään liikenteen keinoin on uuden infrastruktuurin rakentamista edullisempi keino tehostaa järjestelmän toimivuutta
  • liikennemäärien sitä edellyttäessä tulee harkita kuljetuksille joko omia väyliä tai älykkään liikenteen avulla luotavia etuuksia
  • toteuttamalla EU:n meriliikenteen strategiaa saadaan merten moottoritiet käyttöön ja pystytään hyödyntämään niiden mahdollisuuksia EU:n sisäisissä kuljetuksissa
  • sähköisten kuljetusdokumenttien käyttöönotto.

 
 
 
 
 EU:n valkoinen kirja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A Sustainable future for transport

  Päivitetty 21.12.2012 | Ulkomaankaupan kuljetusten yhteistyöryhmä |